Đất san lấp

Đất san lấp là loại đất được dùng để tạo ra một bề mặt phẳng và ổn định cho các dự án xây dựng. Nguồn cung đất san lấp có thể bao gồm đất tự nhiên lấy từ khu vực trống hoặc đất ruộng, đất thải từ các nhà máy và xí nghiệp, cũng như đất phát sinh từ quá trình xây dựng các công trình khác.